Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HÖGSTA DOMSTOLEN Polishögskolans prestige orsak till många justitiemord Trafikjuristen vann eget parkeringsmålTingsrätten fällde fast väjningsplikten inte gällde Samma fortkörning prövades i Högsta domstolen två gånger Hovrätten struntade i kalibreringsmiss

Tingsrätten fällde fast väjningsplikten inte gällde

Min klient krockade i en vägkorsning och åtalades för att hon inte hade iakttagit väjningsplikt. Märkligt nog angav åklagaren i sin stämningsansökan en annan korsning än den som klienten krockat i. I den felaktigt angivna korsningen grundades väjningsplikten på att den korsande vägen var huvudled, medan väjningsplikten i den rätta korsningen grundades på ett särskilt beslut, en lokal trafikföreskrift, rörande väjningsplikt. Den lokala trafikföreskriften hade dock, hade jag upptäckt under beredningen av målet, så allvarliga formella brister att väjningsplikten inte gällde. Trots påpekanden från min sida rörande den felaktiga föreskriften och den felaktigt angivna platsen körde åklagaren på som om inget hade hänt. Hon ändrade inte sin gärningsbeskrivning utan vidhöll att klienten inte hade iakttagit väjningsplikt vid färd in på huvudled, i den andra, felaktigt angivna korsningen. I ett sådant mål bör utgången vara given, kan man tycka. Alingsås tingsrätt noterade visserligen att åklagaren angivit fel korsning men fällde ändå klienten och motiverade det bland annat med att hon hade kört in på en huvudled.

Hur tingsrätten, trots mina uppgifter i både sakframställan och slutpläderingen, kunde vidhålla att klienten kört ut på en huvudled fast hon inte hade gjort det är för mig en gåta. Till råga på allt skriver tingsrätten i sin dom att den anser sig oförhindrad att döma över gärningen trots att denna begåtts på en annan plats än åklagaren angett eftersom skillnaden saknar betydelse. Som försvarare ser man då och då märkliga motiveringar i fällande domar men denna är en av de märkligaste jag sett i ett mål som jag varit inblandad i. Man undrar om rättens alla fyra ledamöter sov när jag upprepade gånger förklarade att vägen som min klient körde ut på inte var någon huvudled.

Tyvärr var det inte slut med inkompetent handläggning av ärendet i och med tingsrättens avgörande. Efter att jag segervisst överklagat tingsrättens dom till Hovrätten för Västra Sverige, beslutade den att inte ens pröva målet. Tingsrättens fällande dom skulle därmed ligga fast. Att hovrätter inte behöver motivera sina beslut att inte pröva ett mål är en stor rättssäkerhetsbrist, bland annat eftersom man inte kan utläsa om beslutet grundar sig på t.ex. förbiseende av innehållet i gällande lagstiftning eller missuppfattningar rörande bevisningens innehåll. Därför är och förblir det en gåta för mig hur hovrätten kunde komma till slutsatsen att tingsrättens dom var riktig. Jag överklagade självfallet till Högsta domstolen som beviljade prövningstillstånd och återförvisade målet till hovrätten, som med hovrättspresidenten i spetsen slutligen undanröjde tingsrättens dom och frikände min klient.

Ingemar Jeanlo

Västervik den 4 september 2005

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens dom i maskerat skick inklusive hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd samt första sidan av Högsta domstolens beslut att meddela prövningstillstånd. Ladda ned gratis PDF-icon
Högsta domstolens beslut att meddela prövningstillstånd i omaskerad och utskrivbar version, inklusive tingsrättens och hovrättens båda avgöranden.

Dokumenten kan tjäna som vägledning och tips bland annat när det gäller vikten av att i liknande situationer verkligen kontrollera att den lokala trafikföreskrift som man påstås ha brutit mot är formellt korrekt.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02