Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HÖGSTA DOMSTOLEN Polishögskolans prestige orsak till många justitiemord Trafikjuristen vann eget parkeringsmålTingsrätten fällde fast väjningsplikten inte gällde Samma fortkörning prövades i Högsta domstolen två gånger Hovrätten struntade i kalibreringsmiss

Polishögskolans prestige orsak till många justitiemord

I augusti 1995 blev min klient, som vi kan kalla Mehmet, stoppad av polisen och bötfälld när han körde sin körförbudsbelagda och avställda personbil. Eftersom bilen var avställd var Mehmet inte skyldig att betala fordonsskatt. (För övrigt är det inte ens möjligt att i förväg betala fordonsskatt för ett avställt fordon.) Trots detta nöjde sig polismannen inte med att rapportera Mehmet för brukande av avställt och körförbudsbelagt fordon. Det blev böter även för brukande av oskattat fordon. Orsaken till polismannens felaktiga agerande har en intressant bakgrund:

Under flera år hade Polishögskolan felaktigt lärt blivande poliser att de, då de påträffade ett avställt fordon som brukades, också skulle rapportera att fordonet brukades trots att fordonsskatten inte var betald. Under min tid som instruktör i ämnet trafikpolisverksamhet vid Polishögskolan i början av 90-talet försökte jag övertyga ansvariga lärare att Polishögskolans uppfattning var fel och att den ledde till att oskyldig straffades för brott de inte begått. Polishögskolans felaktiga uppfattning grundades delvis på en tvetydig kommentar i en bok som användes som lärobok vid Polishögskolan. Denna kommentar skulle senare också komma att vilseleda Svea hovrätt. Om man istället gör så som man ska göra vid tolkning av straffrättsliga regler - vilket bland annat innebär att man inte ska låta sig luras att tro att det som en författare skriver i en lärobok är "lag" - kommer man fram till att det är direkt felaktigt att bötfälla någon för brukande av oskattat fordon om fordonet är avställt. Denna uppfattning höll även några skarpsinniga polishögskoleelever fast vid vid ett skriftligt prov. Eleverna fick då anmärkningsvärt nog poängavdrag eftersom svaret var i strid med Polishögskolans (felaktiga) uppfattning.

Jag tyckte det var orättvist att de elever som svarat rätt fick poängavdrag medan de som svarat fel fick extra poäng och i vissa fall högre betyg. Ännu värre var det naturligtvis att Polishögskolans felaktiga uppfattning ledde till att många medborgare kom att straffas för brott de inte begått. Därför gjorde jag en skrivelse jag till Polishögskolan skolledning. Det visade sig dock vara meningslöst. Jag fick en bestämd känsla av att det gått prestige i ärendet och att sakargument därför var ointressanta för personerna i skolledningen. I svarsskrivelsen från Polishögskolan gav skolan, för att legitimera sin felaktiga inställning, sken av att ha stöd av Riksåklagaren. Påståendet skulle senare visa sig vara osant eftersom Riksåklagaren tidigare, i ett resningsmål, haft en rakt motsatt uppfattning jämfört med Polishögskolan. Detta påpekade jag för skolledning i en andra skrivelse - fortfarande utan resultat.

Polishögskolans sätt att hantera ärendet kan tyckas märkligt men för mig var det väntat och utgör ett litet men mycket slående exempel på det synnerligen hierarkiska polisväsendets oförmåga att medge brister och förbättra kvaliten på verksamheten.

1997 fick jag Mehmets uppdrag att försöka komma till rätta med det felaktiga bötesföreläggande som polisen utfärdat ett par år tidigare. Jag vände mig till Svea hovrätt och ansökte om resning. Hovrätten avslog dock resningsansökan och menade att den som brukar ett avställt fordon på ett otillåtet sätt också gör sig skyldig till brukande av oskattat fordon. Jag blev mycket förvånad över hovrättens beslut. Jag har som princip att aldrig ringa till domstolarna och diskutera avgjorda mål - eftersom det formellt sett är meningslöst. Men i detta fall ringde jag till hovrätten för att få tala med någon som deltagit i avgörandet. Jag fick då berättat för mig att hela hovrättens avdelning samlats för att diskutera målet och att de som sedan fattade beslutet att avslå resningsansökan bland annat hade tagit fasta på den otydliga kommentaren i den ovan nämnda boken. En annan felaktighet i hovrättens beslut är att man gjort polismyndigheten till Mehmets motpart i målet, vilket var felaktigt eftersom polismyndigheter aldrig är motparter i denna typ av mål; Det är åklagarmyndigheten som är motpart i mål rörande undanröjande av ordningsbot.

Efter att ha överklagat hovrättens beslut beviljade Högsta domstolen resning i målet. Mehmets motpart, Riksåklagaren, medgav resning, vilket i praktiken innebar att han höll med mig rörande det felaktiga bötesföreläggandet. Efter några månader kom Högsta domstolens beslut som innebar att hela bötesföreläggandet undanröjdes. Mehmet fick alltså tillbaka bötespengarna även för de förseelser som han verkligen var skyldig till. Men, eftersom dessa förseelser nu var preskriberade kunde ett nytt bötesföreläggande inte utfärdas.

Ingemar Jeanlo
2003-11-28

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Min skrivelse till Polishögskolan. Ladda ned gratis PDF-icon
Polishögskolans svarsskrivelse. Ladda ned gratis PDF-icon
Min andra skrivelse till Polishögskolan. Ladda ned gratis PDF-icon
Hovrättens beslut att inte bevilja resning. Ladda ned gratis PDF-icon
Högsta domstolens beslut att bevilja resning. Ladda ned gratis PDF-icon

Högsta domstolens beslut i omaskerat skick inkl. resningsbegäran till hovrätten och överklagandet till Högsta domstolen.

De båda sistnämnda dokumenten kan tjäna som enkla mallar för hur man ställer upp en resningsansökan respektive ett överklagandet i ärenden där man önskar undanröja ett bötesföreläggande (oavsett vilket brott som föreläggandet innefattar) som godkänts för mer än 1 år sedan, respektive överklaga ett negativt beslut av hovrätten i ett sådant ärende.

Den juridiska sakargumentationen måste självfallet anpassas till omständigheterna i det enskilda ärendet.

Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02