Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERFörväxlingsrisk vid mätning Polisen "mätte" två fordon samtidigt med lasernPolismannen mindes inte mätningen Polis friad från fortkörning Felskyltat - friad för att han körde åt andra hållet Polisens identifiering underkänd - misstänkt fortkörare frikändMätte på för långt avstånd Polisen mätte med två laserinstrument - tingsrätten frikändeLasermätning underkänd i hovrätt för första gångenLasermätning underkänd då uppgift om sikteskontroll saknades

Lasermätning underkänd i hovrätt för första gången

Första gången en hovrätt underkände en hastighetsmätning med laser var redan 1998. Hovrätten över Skåne och Blekinge frikände då enhälligt min klient som tidigare fällts av Lunds tingsrätt för hastighetsöverträdelse.

En mörk decembernatt var bilisten på väg till sitt hem i Skåne. På en enslig landsväg körde plötsligt en trafikpolisbil ifatt och stoppade honom. Poliserna påstod att de med laser uppmätt hastigheten till 127 km/h på en 90-väg, på en plats som låg ca 2,5 km från den plats där stoppandet skedde.

Bilisten, som inte ens passerat den aktuella mätplatsen, förnekade. Polisen rapporterade händelsen och omhändertog körkortet. Detta beslutade dock länsstyrelsen inom några dagar att återlämna eftersom man tyckte att mätningen verkade tveksam ur rättssäkerhetssynpunkt. Tveksamheten låg i att det av polisrapporten framgick att polisen inte identifierat det fordon som mättes på ett avstånd av 383 meter förrän fordonet stoppades. I rapporten påstod dock polismannen att han haft ögonkontakt med fordonet hela tiden, från det att hastigheten mättes till dess att stoppandet skedde. Detta påstående skulle senare visa sig inte vara sant.

I tingsrätten åberopade jag en video som bevisning för att styrka att polismannens uppgifter i rapporten, om kontinuerlig ögonkontakt, inte kunde vara riktiga. Tingsrätten tog dock ingen notis om videon utan förutsatte helt enkelt att polismannen talade sanning när han sa att han haft ständig ögonkontakt, eller möjligen tappat ögonkontakten med fordonet någon sekund.

Som försvarare är det oerhört frustrerande att se att vissa domare inte värderar polismäns vittnesmål på samma sätt som sker med andra människors utsagor. Hade tingsrätten förstått att polismän lika väl som andra människor (eller i vissa fall t.o.m. i högre grad än andra människor) kan känna prestige eller en ovilja att erkänna att man kan ha misstagit sig, skulle bilisten frikänts redan i tingsrätten. Nu nöjde sig domstolen, vilket tyvärr ofta sker, med att konstatera att polismannen sade sig vara säker på sin sak. Någon bedömning av om polismannen verkligen kunde vara säker på sin sak gjordes inte. Med polismannens bandinspelade vittnesförhör som grund gjorde Trafikjuristen en ny videorekonstruktion på platsen. Av videon framgick att det var det uppenbart att de uppgifter som polismannen lämnat i rapporten och i tingsrätten inte kunde stämma med verkligheten. Med den nya videobevisningen som grund överklagades tingsrättens fällande dom till hovrätten. Hovrätten meddelade prövningstillstånd och avgjorde målet efter huvudförhandling där polismannen vittnade på nytt.

I den frikännande domen konstaterar hovrätten diplomatiskt att det fordon som polismannen mätte hastigheten på måste ha befunnit sig utom synhåll för polismannen i betydligt större utsträckning "än vad denne berättat".

Bilisten fick också ersättning för sina kostnader för försvarare och videobevisning. Hovrätten ansåg dock att målet inte var av sådan art eller svårhetsgrad att det ställt krav på särskild insikt och erfarenhet hos försvararen. Därför ersattes inte bilisten för hela kostnaden för försvar av Trafikjuristen. Självfallet delar jag inte hovrättens bedömning, men väljer att till bilisten efterskänka den del av kostnaden som inte ersattes av staten.

Ingemar Jeanlo

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Hovrättens friande dom som vann laga kraft den 26 maj 1998. Ladda ned gratis PDF-icon
Tingsrättens fällande dom. Ladda ned gratis PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02