Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
LASERFörväxlingsrisk vid mätning Polisen "mätte" två fordon samtidigt med lasernPolismannen mindes inte mätningen Polis friad från fortkörning Felskyltat - friad för att han körde åt andra hållet Polisens identifiering underkänd - misstänkt fortkörare frikändMätte på för långt avstånd Polisen mätte med två laserinstrument - tingsrätten frikändeLasermätning underkänd i hovrätt för första gångenLasermätning underkänd då uppgift om sikteskontroll saknades

Mätavstånd med laser översteg det tillåtna

Av rapporten och platsprotokollet framgick att polismannen mätt klienten med laser på ett avstånd av 414 meter trots att längsta tillåtna avstånd är 400 meter. Länsstyrelsen lämnade tämligen omgående tillbaka körkortet men åklagaren gav sig inte. Klienten åtalades men vid förhandlingen i tingsrätten begärde åklagaren, när han upptäckte att klienten hade en försvarare (undertecknad), att förhandlingen skulle ställas in eftersom han ville åberopa polismannen som vittne.
På klientens uppdrag anmälde jag då muntligen, direkt till åklagaren utanför tingsrättssalen, polismannen för tjänstefel och osant intygande. Tjänstefel eftersom polismannen i strid mot Rikspolisstyrelsens föreskrifter hade mätt på ett för långt avstånd, osant intygande eftersom han i rapporten intygat att mätningen hade skett i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Jag tyckte förfarandet var särskilt allvarligt eftersom det visat sig att polismannen mer eller mindre satt i system att vid tillfället mäta på ett längre avstånd än tillåtet. Platsprotokollet innehöll nämligen sammanlagt tolv rapporterade hastighetsöverträdelser, av vilka inte mindre än nio hade skett på för långt avstånd.

Åklagaren - men inte samma åklagare som var motpart i målet - beslutade dock - på sedvanligt sätt, höll jag på att säga - att inte inleda förundersökning eftersom något brott från polismannens sida bedömdes ej ha skett. Straffrättsligt är det således, om åklagarens bedömning är korrekt, fritt fram för polisen att medvetet bryta mot Rikspolisstyrelsens föreskrifter när det gäller längsta föreskrivna mätavstånd med laser och dessutom falskeligen intyga i rapporten att mätningen skett i enlighet med RPS föreskrift, vilket ju är vilseledande för de som inte känner till innehållet i föreskriften eller uppmärksammar det för långa mätavståndet. I detta fall vilseleddes bland annat länsstyrelsen, eftersom det var först sedan klienten påpekat det för långa mätavståndet som hans körkort återlämnades, efter tio dagar.

Polismannen var således friad från alla misstankar, trots att hans tilltag lett till ett körkortsomhändertagande, bevismässigt vilselett en åklagare och därigenom fått till följd att en pågående förhandling fått ställas in med de kostnader och besvär som det innebar. Processen mot min klient fortsatte dock med oförminskat engagemang från åklagarhåll och en ny tid för förhandling sattes ut och till denna förhandling var nu den i mina ögon mindre seriöse polismannen kallad att vittna. Då inträffar nästa överraskning: Dagen innan förhandlingen, när jag som bäst satt och förberedde målet, ringde tingsrätten och meddelade att åklagaren plötsligt beslutat sig för att lägga ner åtalet. Åklagarens kortfattade skriftliga motivering till tingsrätten var att brott inte kunde styrkas. "Kunde du inte kommit på det lite tidigare", tänkte jag för mig själv. Eftersom det var mer än ett halvår mellan de två förhandlingstillfällena kan man konstatera att åklagaren tog mycket god tid på sig för att komma till insikt. Varför han plötsligt gjorde en helomvändning och varför han väntade in i det sista med att lägga ner åtalet, känner jag inte till. Det viktigaste för min klient var dock att tingsrätten nu meddelade en frikännande dom.

Ingemar Jeanlo

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Tingsrättens friande dom inklusive rapport, platsprotokoll och åklagarens beslut att inte inleda förundersökning mot polismannen.

Åklagare, domstolar och körkortsmyndigheter sätter ofta alltför stor tilltro till polismäns slentrianmässiga intyganden om att mätning skett enligt RPS:s föreskrifter och att förväxlingsrisk är utesluten. Dokumenten kan användas som argument när man vill påtala att en polismans intygande i rapporten inte nödvändigtvis måste vara sant och att ett sådant intygande därför inte bör tillåtas få avgörande bevisvärde.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02