Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ÖVRIGT HASTIGHET Mc-förare frikänd pga fel på gasreglaget Bötesstraff för innehav av laserstörare sänktes Laserstörande garageöppnare lagligPolisen uppskattade hastigheten - ingen mätning Formellt fel i föreskrift - böterna återbetaladesFormellt fel i föreskrift - hovrätten frikände fortkörare

Fortkörande mc-förare frikänd p.g.a. fel på gasreglaget

När Bo kom över backkrönet med sin mc i 114 km/h på 50-sträckan stod en polisman med laser mitt i vägen. Gashandtaget på motorcykeln hade häktat upp sig och Bo lyckades med nöd och näppe undvika att köra på polismannen, som trots den skymda sikten inte hade satt ut några varningsskyltar innan backkrönet. Bo passerade polismannen och blev sedan stoppad av en mc-polis.

Polismannen med lasern hann få en mätning (114 km/h) på 86 meters avstånd och omhändertog Bo:s körkort. Då alla omständigheter i ärendet talade för att Bo:s uppgifter om problemet med gashandtaget var riktiga, och dessutom kunde styrkas av tre vittnen, yrkade jag som ombud för Bo att Länsstyrelsen omedelbart skulle återställa körkortet. Länsstyrelsen gick dock inte på vår linje varför vi överklagade. Trots att vittnena hördes vid den muntliga förhandlingen i Länsrätten, och entydigt kunde redogöra för den bristfälliga gasanordningen, ansåg Länsrätten att Bo:s körkort skulle vara återkallat tills vidare, dock längst i de fyra månader som Länsstyrelsen redan beslutat om. Länsrätten ansåg, enligt min mening märkligt nog, att Bo sannolikt skulle fällas till ansvar av tingsrätten vid den kommande prövningen av den straffrättsliga (böterna) delen av ärendet.

Tiden gick och Bo återfick sitt körkort efter fyra månader. Därefter blev det huvudförhandling i Huddinge tingsrätt. Denna förhandling fick dock senare tas om p.g.a. av vissa formella regler i rättegångsbalken. Vid den andra och slutliga förhandlingen frikändes Bo med hänvisning till att han inte kunde anses ha haft uppsåt att köra mc:n i 114 km/h och att han inte heller kunde anses ha varit så oaktsam i förhållande till hastighetsöverskridandet att han skulle fällas till ansvar. Under rättegången hade jag även anfört en rad invändningar rörande den bristfälliga skyltningen med vägmärken på platsen samt formella brister rörande den lokala trafikföreskriften. Eftersom Bo frikändes redan på den första grunden - uppsåtsfrågan - bedömde inte tingsrätten de övriga invändningarna.

Tingsrätten "prutade" på ersättningen till Bo vad gällde kostnaderna för mitt biträde respektive hans egen resa till domstolen. Ersättningsbeslutet ändrades dock senare av hovrätten sedan jag överklagat det.

Ingemar Jeanlo
2002-01-06

Ladda ned och läs dokument i ärendet
Innehåll Ladda ned Format
Den friande domen i maskerad form. Ladda ned gratis PDF-icon
Den friande domen i omaskerad form.

Genom domen kan man se vad som kan förväntas krävas för att man ska få gehör för sin invändning att man inte körde för fort med avsikt eller av straffbar oaktsamhet. I domen hänvisas även i det avseendet till ett rättsfall från Högsta domstolen. Även de invändningar jag framförde betgräffande formella tveksamheter kring besluten rörande hastighetsbegränsningen på platsen redovisas ingående tillsammans med lagrumshänvisningar.
Ladda ned betaldokument PDF-icon
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02