Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HANDLÄGGNINGSRUTINER Ordningsbot eller rapport? BÖTESSYSTEMET Dagsböter eller penningböter?

BROTTMÅL


Inte detsamma som körkortsmål

Med brottmål avses här den straffrättsliga handläggningen av trafikärendet i vid bemärkelse, inte bara själva domstolsprövningen.

Ett och samma trafikbrott kan leda till både en straffrättslig och en förvaltningsrättslig handläggning. Den straffrättsliga handläggningen - frågan om trafikbrottet ska leda till t.ex. böter eller fängelse - sker i tur och ordning av polis, åklagare, tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Den förvaltningsrättsliga handläggningen - t.ex. frågan om körkortet eller trafiktillståndet skall återkallas eller om innehavaren ska meddelas en varning - sker i en separat process (ofta kallad körkortsmål) i tur och ordning av länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten. Det finns även andra förvaltningsrättsliga prövningar, där inte länsstyrelsen utan istället Vägverket är första instans, t.ex. i ärenden som rör återkallelse av olika former av tillstånd i trafikskoleverksamhet.

Att frågan om t.ex. bötesbeloppets storlek prövas i tingsrätten medan körkortsåterkallelsens längd prövas av länsstyrelsen i en separat process, uppfattas ofta av den misstänkte som förvirrande och ologiskt eftersom det för honom/henne är fråga om en och samma händelse som han/hon nu ska straffas för. De flesta uppfattar en körkortsåterkallelse som det allvarligaste straffet och skulle därför vara beredda att betala mångdubbelt högre böter i utbyte mot att slippa en återkallelse. Någon sådan "deal" går dock inte att göra med de inblandade myndigheterna, vilket många felaktigt föreställer sig och därför i ren okunskap börjar argumentera för högre böter i utbyte mot körkortet när deras ärende prövas i tingsrätten.

Den finns förslag om en gemensam prövning vid ett och samma tillfälle av både den rent straffrättsliga påföljden och körkortsingripandet. Ett av många argument för en sådan gemensam prövning är att ett sådant system skulle vara i bättre överenstämmelse med Europakonventionen - om nu det nuvarande systemt överhuvudtaget kan sägas vara i någorlunda överensstämmelse med Europakonventionen. När detta skrivs i februari 2005 finns dock tyvärr inga tecken på att ett beslut om en sådan förändring är nära förestående.

Vill du fördjupa dig i den förvaltningsrättsliga tågordningen kan du läsa mer under körkortsingripanden i huvudmenyn. Önskar du istället översiktlig information beträffande den straffrättsliga handläggningen hittar du den i länkarna till vänster på denna sida.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02