Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNING30-sträcka, brådskande transport, efterföljande, lasermätning, motorväg, taxibil m.m. RATTFYLLERI Förnekat, erkänt, ej tagen vid ratten, etc. RÖDLJUSKÖRNINGPolisman ser rödljuskörning från korsande gata, polisman delvis skymd, etc. SMITNINGBilisten backar på och skadar ett vägmärke.OLOVLIG KÖRNINGTrodde han övningskörde men körde olovligt, körde olovligt efter att körkortet återkallats.BROTT MOT ARBETS- OCH VILOTIDSREGLERNAPå grund av okunskap ej fört arbetstidsbok på rätt sätt vid två tillfällen samma år. LASTSÄKRING Ej tillräckligt förankrat styckegods på lastbilsflak. Behov av chaufför i eget företag.

FORTKÖRNING

Ladda ned word-dokumentet, anpassa texten
och skriv ut ditt yttrande.
Innehåll Ladda ned  
Körkortsyttrande MALL, fortkörning, erkänd

Anställd

En utförlig, vägledande mall för hur man bör fomrulera sitt yttrande respektive arbetsgivarintyg till Transportstyrelsen när myndigheten överväger att återkalla körkortet.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande MALL, fortkörning, erkänd

Egen företagare

En mall för hur man bör formulera sitt yttrande till Transportsyrelsen när myndigheten överväger att återkalla körkortet.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande EXEMPEL, fortkörning i 30-zon, ej återkallelse trots mer än 49 km/h

Kör man mer än 49 km/h på en 30-sträcka så återkallas normalt körkortet. Om man yttrar sig på ett visst sätt rörande bland annat behov av körkort och 30-sträckan utgörs av en allmän 30-zon, så finns det en chans att körkortet inte återkallas om den uppmätta hastigheten är 50 km/h eller straxt däröver.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande EXEMPEL, fortkörning vid brådskande transport, åberopar nöd och bestrider ansvar

De alllmänna nödbesträmmelserna i svensk lag ger i många fall vilken fordonsförare som helst rätt att köra för fort och även bryta mot andra trafikregler, under förutsättning att det är fråga om just en brådskande transport.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande EXEMPEL, fortkörning, stressad av polisbil

En inte helt ovanlig situation är den att en polisbil följer efter en fordonsförare som därför stressas att köra för fort. Detta exempel innehåller en rad formuleringar som kan vara avgörande när det gäller att övertyga Transportstyrelsen om att återlämna körkortet eller i vart fall besluta om en kortare återkallelsetid än normalt.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande EXEMPEL, fortkörning, efterföljande polisbil, tveksam mätning

Körkortsinnehavaren förnekar och kräver att körkortet återlämnas och redovisar, bland annat med hänvisning till ett rättsfall från en hovrätt, på svagheter i polisens bevisning och förfarandet då polisbilen följde efter och mätte hastigheten.

Ladda ned betaldokument  
Fortkörning, laser, kan ej ha kört så fort

Hastigheten mätt med laser. Körkortsinnehavaren förnekar och kräver att körkortet återlämnas med hänvisning till att polismannens uppgift om mätavstånd inte är riktigt samt att han, från den tillfartsväg han kom (på motorcykel), inte kan ha hunnit accelerera upp i den hastighet som polismannen säger sig ha uppmätt. Behov av körkort som säljare, både som anställd och egen företagare.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande EXEMPEL, fortkörning, laser, förväxling av fordon
 
Egen företagare

Körkortsyttrande där fordonsföraren förnekar fortkörningen och utförligt och i linje med rättspraxis redovisar att polismannen genom sitt bristfälliga agerande måste ha förväxlat bilen han mätte mellan mät- och stopplats (polismannen både mätte och körde efter mätobjekten för att stoppa dessa).

Körkortsinnehavaren förnekar och kräver att körkortet återlämnas och redovisar även utförligt sitt behov av körkort som egen företagare och hur han/hon kör mycket i tjänsten.

Yttrandeexemplet är utförligt, lätt att modifiera och lämpar sig särskilt bra för den som blivit mätt med laser där samma polisman mäter och sedan åker efter för att stoppa.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande EXEMPEL, fortkörning, laser, förväxling av fordon
 
Anställd

Körkortsyttrande där fordonsföraren förnekar fortkörningen och utförligt och i linje med rättspraxis redovisar att polismannen genom sitt bristfälliga agerande måste ha förväxlat bilen han mätte mellan mät- och stopplats (polismannen både mätte och körde efter mätobjekten för att stoppa dessa).

Körkortsinnehavaren förnekar och kräver att körkortet återlämnas och redovisar även utförligt sitt behov av körkort för sin anställning och hur han/hon kör mycket i tjänsten.

Yttrandeexemplet är utförligt, lätt att modifiera och lämpar sig särskilt bra för den som blivit mätt med laser där samma polisman mäter och sedan åker efter för att stoppa.

Ladda ned betaldokument  
Körkortsyttrande EXEMPEL, fortkörning, tillfällig vid omkörning

Körkortsyttrande där fordonsföraren gjort sig skyldig till fortköring i samband med en tillfällig omkörning och beskriver överträdelsen på ett förmildrande sätt samt redovisar utförligt sitt behov av körkort som egen företagare.

Ladda ned betaldokument

 
Fortkörning, laser, förväxling

Hastighetsöverträdelse mätt med laser. Mätobjektet passerar i mycket hög hastighet och på relativt långt avstånd från mätkontrollanten. Polisen hinner inte stoppa mätobjektet i samband med mätningen. Senare, på en helt annan plats, stoppas en bil som polisen påstår är mätobjektet. Körkortsinnehavaren förnekar och kräver att körkortet återlämnas med hänvisning till att han är oskyldig. Han anför bland annat att vissa av uppgifterna i polisrapporten rörande identifiering är osannolika mot bakgrund av mätobjektets höga hastighet.

Ladda ned betaldokument

 
Fortkörning, vägarbete

Hastighetsöverträdelse vid vägarbete på motorväg. Körkortsinnehavaren erkänner överträdelse men hänvisar till förmildrande omständigheter vid förseelsetillfället och sitt behov av körkort som egen företagare (bland annat säljande funktion).

Ladda ned betaldokument  
Fortkörning, polispilot, förväxling

Hastighetsöverträdelse på motorväg. Mätt med genomsnittshastighetsmätare (så kallad polispilot) där polisfordonet inledningsvis befinner sig stillastående vid sidan av motorvägen. Körkortsinnehavaren förnekar och kräver att körkortet återlämnas och redovisar dels på vilket sätt hans fordon förväxlats med annat fordon, dels att de krav som ställs i rättspraxis vid mätning i dylika situationer inte är uppfyllda.

Ladda ned betaldokument  
Fortkörning med taxi, stressad passagerare

Ett exempel på lämpligt körkortsyttrande där körkortsinnehavaren erkänner överträdelsen men i sitt yttrande utförligt hänvisar till att fortkörningen skedde på grund av att han/hon kände sig stressad av passagerarens brådskande situation (dock ej nöd). Stort behov av körkort som taxichaufför i egen firma.

Ladda ned betaldokument  
Fortkörning, omkörning

Hastighetsöverträdelse (erkänd). Mätt i samband med omkörning. Behov av körkort som provanställd i chefsposition.

Ladda ned betaldokument  
Fortkörning, upprepade förseelser

Hastighetsöverträdelse med endast 15 km/h. Länsstyrelsen överväger dock körkortsingripande med anledning av en tidigare, ca två år gammal återkallelse. Körkortsinnehavaren motsätter sig dock körkortsingripande och hänvisar till flera omständigheter som enligt rättspraxis bör göra attkörkortsingripande inte ska ske. Behov av körkort som anställd säljare (i klädbranschen).

Ladda ned betaldokument  
Fortkörning/grov vårdslöshet i trafik

Körkortsinnehavaren anklagas för att tillsammans med en annan bil under en lång sträcka kört i mycket hög hastighet samt bland annat gjort sig skyldig till trafikfarliga omkörningar. Han motsätter sig körkortsingripande och redovisar utförligt svagheter, direkta felaktigheter respektive motsägelsefulla uppgifter i polismannens rapport. Behov av körkort som anställd (arbetsledare inom el-branschen). Yttrandemallen ger även exempel på hur man i många dylika "biljaktsliknande" fall kan motbevisa vissa överdrivna men ofta avgörande påståenden från polisens sida.

Ladda ned betaldokument  
Fortkörning

Körkortsinnehavaren förnekar brott, dels med hänvisning till reglerna om nöd (passageraren i bilen är sjuk när polisen stoppar bilen), dels med hänvisning till att det i efterhand upptäckts att hastighetsmätaren inte visar rätt hastighet. Behov av körkort som anställd bilförsäljare.

Ladda ned betaldokument  
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02