Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNINGHastighetsöverträdelse på väg med hastighetsbegränsningar mellan 30 km/h till 110 km/h. RATTFYLLERIÅterkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTTPåföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.)SMITNINGNedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott. VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUS MM.Återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott; vårdslöshet i trafik, rödljuskörning, stopplikt, somnat vid ratten, för kort avstånd, omkörning, väjningsplikt m.m. OLOVLIG KÖRNING Påföljder vid olovlig körning under återkallesetid; kört med fel behörighet, trimmad moped mm.

Vårdslöshet, rödljus m.m.

(Uppdaterad till senaste praxis 2012-02-11)

Här är en återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott.

Rödljuskörning
Som framgår bedöms rödljuskörning vid vägbommar och liknande situationer i vissa fall som mindre allvarligt än "vanlig" rödljuskörning, vid vilken återkallelse nästan alltid blir följden. En svårare rödljuskörning, t.ex. där trafik på den korsande vägen hunnit sätta sig i rörelse efter signalväxlingen, kan straffas som vårdslöshet i trafik eller rent av grov vårdslöshet i trafik, varvid återkallelsetiden kan bli betydligt längre än vad som framgår av denna tabell.

Stopplikt
För ett antal år sedan var det i det närmaste obligatoriskt med återkallelse vid stoppliktsförseelser, men en praxisändring har gjort att dylika förseelser oftare leder till varning.

VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUSKÖRNING MM.
Typfall Påföljd Normalpåföljd/kommentar
Vårdslöshet i trafik 2-10 månader 4-6 månader, oftast 4 månader
Grov vårdslöshet i trafik 12-30 månader 12 månader men i kombination med t.ex vållande till annans död längre tid
Rödljuskörning, "vanlig" 1-2 månader 2 månader
Rödljuskörning, järnvägsbom Varning -
2 månader
Varning. Lindrigare bedömning om passerandet sker när bom är på väg upp.
Rödljuskörning, broöppning Varning -
2 månader
Varning. Lindrigare bedömning om passerandet sker när bom är på väg upp.
Stopplikt Varning -
2 månader
Hänsyn tas till trafikfaran i det enskilda fallet.
Somnat vid ratten Varning -
4 månader
4 månader
För kort avstånd till framförvarande fordon Varning -
4 månader
Varning. Hänsyn tas till trafikfaran i det enskilda fallet.
Ej förankrat lasten Varning -
4 månader
Varning. Hänsyn tas till trafikfaran i det enskilda fallet.
Överlastförseelse Varning -
4 månader

>50 % = varning

>100 % = återkallelse, men omständigheterna i det enskilda fallet avgör

Omkörning trots möte Varning -
4 månader
2 månader
Stanna/parkera på motorväg Varning -
2 månader
Trafikfaran i det enskilda fallet är helt avgörande
Backning/vändning på motorväg 2-4 månader 2 månader
Omkörning på/strax före obevakat övergångsställe Varning -
4 månader
Inom angivet påföljdsspann, utifrån trafikfaran i det enskilda fallet. Dock inte ovanligt med juridiskt felaktiga rapporteringar eftersom vissa omkörningar är tillåtna.
Ej iakttagit väjningsplikt mot gående Ej ingripande - 2 månader Inom angivet påföljdsspann, utifrån trafikfaran i det enskilda fallet.
Ej lämnat cyklande företräde på obevakad cykelöverfart Ej ingripande - 2 månader Inom angivet påföljdsspann, utifrån trafikfaran i det enskilda fallet.
Ej iakttagit väjningsplikt/ högerregeln Varning -
4 månader
Inom angivet påföljdsspann, utifrån trafikfaran i det enskilda fallet. I ringa fall i tätort, exempelvis vid p-plats, ej ingripande alls.
Tillgrepp av fortskaffningsmedel ("bilstöld") 6 månader Minst 2 månader
Grövre brott (rån, mord, grov misshandel, grov stöld, narkotikabrott, grova sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning etc.) Ej ingripande - 36 månader Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Våldtäkt utgör i de flesta fall inte grund för återkallelse såvida inte brottet skett med hjälp av bil, t. ex. vid bortförande. I juridisk mening grova brott anses i de flesta fall vara återkallelsegrundande.
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02