Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
Ingemar Jeanlo

FOTGÄNGARE!

Du kan bötfällas om du går ut framför en bil, trots att du går på ett övergångsställe. Visste du det?

Jag antar att jag inte är den ende som noterat ett förändrat beteende bland gående sedan reglerna rörande väjningsplikt vid obevakade övergångsställen ändrades.

Vissa går som om de hade "förkörsrätt", vilket de inte har. Tvärtom! Ett sådant beteende kan i vissa fall straffas med penningböter (ej fastställt belopp).

Det lagrum som reglerar vad gående måste iaktta innan de går ut på ett övergångsställe ser ut så här:

7 kapitlet i trafikförordningen, 4 §

Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

Min erfarenhet är att alltför många bara kliver rakt ut i vägen. Ibland rent av ökar fotgängaren stegtakten mot övergångsstället och vidare ut i vägen när ett fordon närmar sig, trots att ett mer normalt gångsätt hade gjort att fordonsföraren, utan att behöva stanna och utan fara eller hinder för gångtrafikanten, hade kunnat passera först.

Än större olycksrisk utgör de gående som tror att de har "förkörsrätt" även när de korsar vägen där övergångsställe saknas. Fenomenet är särskilt utbrett i korsningar där fordonsföraren har väjningsplikt gentemot fordon på en korsande gata, och den gående tror sig åtnjuta samma "förkörsrätt" och därför springer rakt ut framför fordonet just som dess förare fullgjort väjningsplikten mot de korsande fordonen och gasar på för att hinna över korsningen.

Sedan lagändringen genomfördes har jag haft en handfull ärenden (som försvarare av fordonsförare) där ouppmärksamma gångtrafikanter blivit påkörda sedan de gått eller sprungit ut på övergångsställen trots att det inte funnits möjlighet att hinna före bilen. Det är naturligtvis bilistens skyldighet att lämna gående företräde på obevakade övergångsställen men det ligger rimligen i bådas - i synnerhet den gåendes (med tanke på effekten) - intresse att det inte sker någon kollision. Just därför har lagstiftaren lagt ett mycket tydligt ansvar även på gående. Men, även i fall där det är uppenbart att den gående brutit mot 7:4 trafikförordningen så delges han eller hon inte ens misstanke om brott. Vore jag åklagare skulle jag, i vart fall i de ärenden där den gående inte blivit allvarligt skadad, utfärda bötesföreläggande alternativt väcka åtal mot gående som på ett så påtagligt sätt bidragit till olyckans uppkomst. Ett ökat beivrande av dessa förseelser - även av polis vid t.ex. videoövervakning av övergångsställen - skulle sannolikt ha en allmänpreventiv effekt som i sin tur i bästa fall skulle minska dylika olyckor, vilka har ökat markant sedan lagändringen genomfördes. Ett visst ansvar har även de myndigheter och organisationer som bland annat genom annonskampanjer informerade om lagändringen. Där talades det enbart om fordonsförarens skyldigheter vid övergångsställen - inte gångtrafikanternas.

Cykling förbjuden på övergångsställen
En annan kategori trafikanter som inte verkar tillräckligt informerade om vad som gäller vid övergångsställen är cyklisterna. Trots att det i praktiken inte är tillåtet att cykla på övergångsställen tror många cyklister att de har "förkörsrätt" gentemot fordon på den korsande vägen. Många tycks heller inte känna till att helt andra regler gäller på cykelöverfarter jämfört med övergångsställen, och att väjningsplikt - som framgår av paragrafen nedan - för cyklister och förare av moped klass II bara gäller då föraren på den korsande vägen kör ut ur en cirkulationsplats eller har svängt i en vägkorsning:

3 kapitlet trafikförordningen, 61 §

Vid ett obevakat övergångsställe har en förare
väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.

En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.

En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller
annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.

Ingemar Jeanlo
8 augusti 2005

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02