Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
BROTT MOT... Förordningar om kör- och vilotider samt färdskrivare Lagen om transport av farligt gods och Yrkestrafikförordningen Fordonskattelagen Trafikskadelagen Brottsbalken 16 kap Ordningslagen Järnvägssäkerhetslagen Sjötrafikförordningen Vattenskoterförordningen Lagen om totalförsvarsplikt
BROTT MOT LAGEN OM TRANSPORT AV FARLIGT GODS
KOD GÄRNING BELOPP
Bokstavskod:
A - Förare
GODSDEKLARATION
800A Godsdeklaration bristfällig, uppgift om.... (preciseras) saknades
Anm: aktuell brist enl nedan anges, högst en brist.
1000:-
- UN-nr
- officiell transportbenämning
- etikett/er samt för klass 1 angiven
klassificeringskod
- i förekommande fall förpackningsgruppen
- antal kollin och en beskrivning av dem
- volym, bruttovikt eller nettovikt
- avsändare
- mottagare
801A Godsdeklaration bristfällig, uppgift om.... (preciseras) och .... (preciseras) saknades
Anm: aktuell brist enl nedan anges. Fler än två brister, rapport till åklagaren.
1200:-
- UN-nr
- officiell transportbenämning
- etikett/er samt för klass 1 angiven
klassificeringskod
- i förekommande fall förpackningsgruppen
- antal kollin och en beskrivning av dem
- volym, bruttovikt eller nettovikt
- avsändare
- mottagare
AVSÄNDARINTYG
802A Utgått 2002-12-31
SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER
803A Uppgift om.... (preciseras) saknadesi skriftliga instruktionen
Anm: aktuell brist enligt någon av nedanstående som anges. Fler än en brist, rapport till åklagaren.
1500:-

- ämnesnamn, klass eller UN-nr
- godsets, farliga egenskaper/åtgärder föraren skall vidta/personlig skyddsutrustning
- allmänna åtgärder
- ytterligare åtgärder
- särskilda åtgärder för vissa produkter
- nödvändig utrustning

FORDONSCERTIFIKAT/GODKÄNNANDECERTIFIKAT
804A Ej medfört giltigt fordonscertifikat 800:-
805A Fordonscertifikatets giltighetstid utgått
1000:-
FÖRARINTYG (ADRINTYG)
806A Förarintyg ej medfört 800:-
807A Förarintyg ej giltigt 1000:-
LASTPLAN
808A Lastplan ej medförd 1200:-
809A Lastplan bristfällig/felaktig 800:-
FORDONSSKYLTAR
815A Fordonsskylt(ar) saknades
Anm: någon/några men inte alla orangefärgade skyltar
1500:-
816A Fordonsskylt(ar) har inte varit, väl synlig(a)/ rätt utformad(e)/rätt placerad(e) 1000:-
817A Fordonsskylt(ar), som inte längre krävs, har inte avlägsnats/täckts över 800:-
STORETIKETTER PÅ FORDON (EJ TANK ELLER BULKTRANSPORT)
818A Storetikett(er)/märkning(ar) på fordon saknades
Anm: någon eller några, men inte alla föreskrivna, storetikett(er)/märkning(ar) saknas.
1200:-
819A Storetikett(er)/märkning(ar) har inte varit rätt utformad(e)/rätt placerad(e) 800:-
820A Storetikett(er)/märkning(ar), som inte längre krävs, har inte avlägsnats/täckts över 600:-
STORETIKETTER FÖR FORDON FÖR TRANSPORT I BULK, TANKFORDON, BATTERIFORDON OCH FORDON MED AVMONTERBARA TANKAR
821A Storetikett(er) saknades
Anm: någon eller några, men inte alla föreskrivna, storetiketter saknas.
1200:-
822A Storetikett(er) har inte varit, rätt utformad(e)/ rätt placerad(e) 800:-
823A Storetikett(er), som inte längre krävs, har inte avlägsnats/täckts över 600:-
STORETIKETTER PÅ CONTAINRAR, MEG-, TANKCONTAINRAR, UN-TANKAR OCH FORDON SOM TRANSPORTERAR SÅDANA
824A Storetikett(er) saknades
Anm: någon eller några, men inte alla föreskrivna, varningsetiketter saknas.
1200:-
825A Storetikett(er) har inte varit, rätt utformad(e)/ rätt placerad(e) 800:-
826A Storetikett(er), som inte längre krävs, har inte avlägsnats/täckts över 600:-
VARNINGSETIKETTER PÅ BULK- OCH TANKCONTAINRAR SAMT BATTERIFORDON (se koderna 821A-826A)
827A-829A: Utgått 2002-12-31
BRANDSLÄCKNINGSUTRUSTNING
835A Brandsläckare 8.1.4.1 (a) saknades
Anm: högst en av föreskrivna brandsläckare 8.1.4.1 a) eller b) saknas.
1000:-
836A Brandsläckare 8.1.4.1 (b) saknades
Anm: högst en av föreskrivna brandsläckare 8.1.4.1 a) eller b) saknas.
1200:-
837A Brandsläckare 8.1.4.1 (a) bristfällig
Anm: högst en av föreskrivna brandsläckare 8.1.4.1 a) eller b) är bristfällig.
800:-
838A Brandsläckare 8.1.4.1 (b) är bristfällig
Anm: högst en av föreskrivna brandsläckare 8.1.4.1 a) eller b) är bristfällig.
1000:-
839A Brandsläckare saknade/haft bristfällig standardbeteckning/inspektionsdatumangivelse/ plombering 600:-
ÖVRIG UTRUSTNING
840A Stoppklots(ar) saknades 800:-
841A Varningsutrustning saknades
Anm: trianglar, koner, lampor eller andningsskydd
1200:-
842A Varningsväst/klädsel/ficklampa(or) saknades
Anm: en eller flera av de angivna utrustningarna saknas.
600:-
843A Utrustning enligt skriftlig(a) instruktion(er) saknades, .... (preciseras) 800:-
LASTSÄKRING
850A Befintlig lastsäkring bristfällig 1600:-
PASSAGERARTRANSPORT
855A Befordrat person(er) som ej tillhört fordons- bemanningen 600:-
BROTT MOT YRKESTRAFIKFÖRORDNINGEN
Bokstavskod:
A - Den som eller förare
B - Tillståndshavare
860A Ej medfört/uppvisat tillstånd till cabotagetrafik för bilinspektör/polisman/tulltjänsteman 600:-
861A Ej anmält byte av trafikansvarig/annan som prövningen skall avse till prövningsmyndighet 1200:-
862A Ej medfört taxiförarlegitimation 800:-
863A Ej haft taxiförarlegitimation väl synlig för passagerare 600:-
864A Ej medfört/uppvisat bevis om transporttillstånd vid internationell vägtransport jml YTL 4 kap, 3 och 5 § 600:-
865B Ej lämnat skriftlig anmälan om fordon till prövningsmyndighet 1200:-
866B Ej anmält ändring av fordon till prövnings-myndighet 1200:-
867A Yrkestrafikmärke ej anbringat på föreskrivet sätt 600:-
868B Ej förstört yrkestrafikmärke när skäl förelegat 600:-
869A Ej medfört bevis om polismans/tulltjänstemans medgivande att föra taxifordon utan reg skyltar 800:-
870 Använt fordon trots att giltigt yrkestrafikmärke saknades
A förare 600:-
B tillståndshavare 600:-
871 Använt fordon i strid mot YTF:s regler/ Vägverkets föreskrifter om taxametrar eller om användning och kontroll av sådana
A förare 1200:-
B tillståndshavare 1200:-
872 Brutit mot Vägverkets/Länsstyrelsens föreskrifter om prisinformaton i taxitrafik
A förare 600:-
B tillståndshavare 600:-
873 Brutit mot Länsstyrelsens föreskrifter om utmärkning av fordonet
A förare 600:-
B tillståndshavare 600:-
874 Brutit mot Länsstyrelsens föreskrifter om lokalkännedom
A förare 600:-
B tillståndshavare 600:-
890A Ej medfört bevis om betald vägavgift/ej visat upp detta på begäran av polismyndighet 1200:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02