Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON (4 kap)
Bestämmelser om miljözon se kod 140A-141A
KOD GÄRNING BELOPP
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
115 Dragit otillåtet antal fordon (se 4 kap 2§)
A motordrivet fordon utom moped klass II 1200:-
B moped klass II 500:-
116 Dragit fordon med för hög bruttovikt
A motordrivet fordon utom moped klass II (se 4 kap 2§) 1200:-
B moped klass II 500:-
117A Otillfredsställande koppling av fordon som drages av annat fordon 1200:-
118A Ej tydligt utmärkt kopplingsanordning mellan motordrivet fordon och draget fordon när avståndet mellan fordonen överstiger två meter 500:-
119 Otillåtet antal passagerare i bil/ på motorcykel/ cykel/ moped eller passagerare ej färdats på avsedd plats i bil/på motorcykel
A förare 500:-
B passagerare 500:-
120A Åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon 1000:-
121A Onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter 1000:-
122A Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse 1000:-
123A Underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs 1000:-
124 Underlåtenhet att vid färd med motorcykel/ moped använda skyddshjälm/ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt (gäller ej när moped framförs med avstängd motor)
A förare 1500:-
B passagerare 1500:-
C minderårig (föraransvar) 2500:-
125A Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm/lämpligt huvudskydd 500:-
TRAFIK MED MOTORDRIVNA FORDON PÅ VÄG
126 Underlåtenhet att vid färd använda bilbälte/ tillse att minderårig(a) använder bilbälte eller motsvarande
A förare 1500:-
B passagerare 1500:-
C minderårig(a) (föraransvar) 2500:-
127A Brukat fordonståg trots att kortast tillåtna avstånd mellan axlarna underskridits 1200:-
128 Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med för bred last Anm: odelbar last upp till 310 cm bredd får transporteras utan tillstånd i varje enskilt fall om vissa villkor är uppfyllda.  
A motordrivet fordon utom moped klass II 2500:-
B moped klass II 500:-
129 Överskridit högsta tillåtna fordonslängd 300:-
A motordrivet fordon utom moped klass II 2500:-
B moped klass II 500:-
130 Fört fordon vars hjul/band/medar kan medföra nämnvärd skada på körbanan (på annan väg än enskild)
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B moped klass II 500:-
131A Fordon brukats utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning
Anm I: Gäller endast personbil, lätt lastbil och buss med totalvikt högst 3,5 ton och släpvagn som dras av sådant fordon.
Anm II: gäller under tiden 1 december t o m 31 mars och när vinterväglag råder.
1200:-
132 Låtit tvåhjulig motorcykel/cykel/moped dras/skjutas av annat fordon (preciseras)/ spårvagn  
A motorcykel 1000:-
B cykel/moped 500:-
133A Utgått 2006-10-01 (se kod 132A)  
134 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped dragit eller framför sig skjutit annan vägtrafikant  
A motorcykel 1000:-
B moped 500:-
135 Vid färd med tvåhjulig motorcykel/moped vid sidan fört annat fordon än tillkopplad sidvagn 600:-
A motorcykel 1000:-
B moped 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02