Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED FORDON
KOD GÄRNING
BELOPP
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
016 Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon (Anm. jmf kod 171, kört för nära framförvarande fordon.)
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
017 Otillåten på/avstigning av fordon/spårvagn i rörelse 500:-
018A Tolkat/låtit sig dras/skjutits av motorfordon/spårvagn vid åkning på kälke/ sparkstötting/ liknande fordon eller på skidor/(rull)skridskor eller liknande 500:-
019 Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/ hästfordon 500:-
020 Orsakat fara/hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
FORDONS PLATS PÅ VÄG
021 Begagnat fel vägbana
A motordrivet fordon 800:-
B annat fordon 500:-
022B Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana 500:-
023A Ej använt körfält längst till höger 500:-
024A Ej fört fordon till höger på vägren/bana som används 500:-
025A Fört fordon i otillåtet körfält (Anm. betr. kollektivkörfält, buss m.m. se kod 027) 500:-
026 Otillåtet körfältsbyte
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
027 Fört fordon i körfält som anvisats för annat/ andra slag av fordon
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
028 Överskridit spärrområde
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 800:-
029 Överskridit heldragen linje
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 800:-
030A Ej använt vägren 500:-
031 Otillåtet förande av fordon till vänster om refug
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
HASTIGHET
032A Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet/ plötsligt bromsat/ på annat sätt hindrat andra förares körning 500:-
KORSANDE TRAFIK
033 Ej iakttagit väjningsplikt (högerregeln) Anm. skyldigheter mot gående mfl. se kod 079-091.
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
034 Ej stannat på korrekt sätt vid stopplikt/trafiksignal
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
035 Utgått 2006-10-01 (se kod 034)
TRAFIK I EN VÄGKORSNING M M
036 Ej iakttagit väjningsplikt (Infart på huvudled, motorväg, motortrafikled där accelerationsfält saknas, när fordon kommer in på väg, mot fordon inne i cirkulationsplats) Anm. skyldigheter mot gående mfl. se kod 079-091.
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
037-038 Utgått 2006-10-01 (se kod 036)
039A Ej anpassat hastigheten i accelerationsfält till trafiken i det körfält som föraren avser att köra in i 500:-
040A Ej lämnat accelerationsfält så snart det kan ske 500:
041A Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen 500:-
042 Underlåtenhet att snarast möjligt köra in i retardationsfält 500:-
043 Vid sväng i vägkorsning/när körbana ska lämnas/ korsas ej förvissat sig om att detta kan ske utan hinder för mötande trafik/ trafikanter på den körbana som avses köras in på
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
044A Ej följt bestämmelse om fordonsplacering Anm. före vägkorsning/ i vägkorsning vid sväng/ i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana/före korsande/lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning. 500:-
045-048 Utgått 2006-10-01 (se kod 044)
MÖTE OCH OMKÖRNING
049 Ej hållit till höger/lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
051 Ej stannat vid hinder för att låta mötande passera
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
052 Otillåten omkörning av annat fordon till höger/vänster
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
053 Orsakat fara vid egen omkörning
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
054 Omkörning trots att föraren av bakomvarande fordon påbörjat omkörning
A motordrivet fordon utom moped klass II 1200:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
055 Omkörning trots att framförvarande givit tecken Anm. för omkörning av annat fordon/som visar att han/hon ämnar föra sitt fordon till vänster
A motordrivet fordon utom moped klass II 1200:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
056 Utgått 2006-10-01 (se kod 055)
057 Vid omkörning ej lämnat betryggande avstånd i sidled
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
MÖTE OCH OMKÖRNING PÅ VÄG
058 Otillåten omkörning till vänster av järnvägståg/ spårvagn
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
059 Omkörning trots mötande trafik/annat hinder mot omkörning. Anm: använt körfält har inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik/annat hinder.
A motordrivet fordon utom moped klass II 3000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1500:-
060 Omkörning utan möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till höger körfält utan fara för övriga trafikanter
A motordrivet fordon utom moped klass II 2500:-
B moped klass II 1000:-
C övriga fordon 1000:-
061 Efter omkörning till vänster ej hållit till höger så snart som det kan ske
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
062 Försvårande av omkörning
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
063 Omkörning strax före/i vägkorsning /plankorsning
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
064 Utgått 2006-10-01 (se kod 063)
065 Omkörning i backkrön/ kurva med skymd sikt
A motordrivet fordon utom moped klass II 3000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1500:-
066 Omkörning av fordon/ spårvagn strax före/ på obevakat övergångsställe/ cykelöverfart
A motordrivet fordon utom moped klass II 3000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1500:-
VÄNDNING, BACKNING, KÖRFÄLTSBYTE M M
067 Otillåten förflyttning i sidled
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
068 Försvårat annans inkörning i eget körfält
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
069 Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats (enbart där högsta tillåtna hastighet är 50km/tim eller lägre)
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
070A Ej iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från hållplats 1000:-
STANNANDE OCH PARKERING
071A Stannande/ parkering utan att vidta sådana åtgärder att fordonet hindrats att komma igång av sig självt 500:-
072 Ej vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan  
A motordrivet fordon utom mopedklass II 2000:-
B cykel/mopek klass II/hästfordon 500:-
073A Öppnande av dörr/ annan anordning på fordon så att fara/ onödig olägenhet uppstått 1200:-
074A På/ avstigning samt på/ avlastning så att fara/ onödig olägenhet uppstår 1000:-
075 Ej flyttat fordon som blivit stående p g a olyckshändelse/ motorfel eller liknande
A motordrivet fordon 1000:-
B annat fordon 500:-
STANNANDE OCH PARKERING PÅ VÄG
076A Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel 800:-
077A Felaktig typ/placering av varningstriangel 500:-
078A Utgått 2006-10-01 (se kod 077A)  
SKYLDIGHETER MOT GÅENDE, CYKLANDE OCH MOPEDFÖRARE
079 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana/ vägar avsedda för gående/ i terräng/ vid utfart från fastighet
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
080 Ej lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan vid möte/ omkörning
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
081 Ej stannat när spårvagn/ buss stannat vid hållplats utan refug
A motordrivet fordon utom moped klass II 1200:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
082 Ej lämnat företräde åt cyklande/ förare av moped klass II på cykelbana
A motordrivet fordon utom moped klass II 1200:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
083 Ej lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
084 Efter sväng i korsning ej kört med låg hastighet och ej iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe/ mot cyklande/ förare av moped klass II på bevakad cykelöverfart
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
085 Ej lämnat cyklande/ förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelöverfart
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
086 Utgått 2006-10-01 (se kod 084)
087 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/ just skall gå ut på obevakat övergångsställe
A motordrivet fordon utom moped klass II 3000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1500:-
088 Ej anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande/ mopedförare som är ute på cykelöverfart
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
089 Ej iakttagit väjningsplikt efter cirkulationsplats/ vägkorsning mot cyklande/ förare av moped klass II som är ute på/ skall färdas ut på obevakad cykelöverfart
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
090 Utgått 2006-10-01 (se kod 089)
091 Ej anpassat körsätt med följd att fordon måste stannas på övergångsställe/ cykelöverfart
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
SIGNALER OCH TECKEN
092A Ej använt ljus/ ljudsignal för att förebygga/ avvärja fara 500:-
093A Givit signal längre än nödvändigt 500:-
094A Ej givit tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/ vändning/ sväng/ körfältsbyte/ annan icke oväsentlig ändring av fordonets placering i sidled/vid stannande/ hastighetsminskning 500:-
095 Utgått 2006-10-01 (se kod 094)
BELYSNING
096 Använt lykta/strålkastare på sådant sätt att annan förare kunnat bländas
A motordrivet fordon inkl moped klass II 1000:-
B annat fordon 500:-
BELYSNING VID FÄRD PÅ VÄG OCH I TERRÄNG
097 Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd
I Under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt p g a väderförhållandena eller liknande omständigheter
A bil/motorcykel/moped klass I/ traktor/ motorredskap/ släpfordon/ efterfordon 1200:-
B moped klass II 500:-
C cykel/ hästfordon (beträffande cykel och sådan mopedsom framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor, endast under mörker) 500:-
II I dagsljus och väderförhållanden som medger god sikt
D bil/motorcykel/moped klass I/ släpfordon 500:-
E traktor/motorredskap (utrustade med strålkastare) 500:-
F moped klass II (gäller ej moped som framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor) 500:-
098A Samtidigt användande av dimljus/ halvljus, dimljus/ varselljus eller halvljus/ varselljus Anm: aktuellt fel anges.
(Gäller ej motorcykel under dagsljus.)
500:-
099A Använt dimbakljus annat än i dimma/vid kraftig nederbörd/ under därmed jämförliga siktförhållanden 500:-
100A Använt dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kunnat bländas 1000:-
101 Underlåtenhet att på fordon som inte skall vara utrustat med lykta/ strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som visar vitt/ gult ljus framåt och/ eller rött ljus bakåt när omständigheterna kräver det
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
102 Stannande/parkering på ej tillfredsställande belyst väg utan föreskriven belysning tänd Anm: under mörker/skymning/gryning etc (anges)
A motordrivet fordon utom moped klass II 1200:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
103A

Visat annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd

500:-
104A Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon 500:-
105A Visat vitt ljus bakåt på fordon under färd 500:-
106A Fört fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd (under mörker/ gryning/ skymning/ när det är påkallat av väderleken/ andra omständigheter) 500:-
FORDONS LAST
107 Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt/möjligheter till manövrering hindrats
A motordrivet fordon utom moped klass II 1200:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
108 Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken/ stopptecken/ lyktor/ strålkastare skymts
A motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) 1000:-
B cykel/ moped klass II/ hästfordon 500:-
110 Medförd last på otillåtet sätt
Anm: Last medförd på sådant sätt att den kan utgöra fara för person/ orsaka skada på egendom/ släpa efter eller falla av fordonet/ orsaka störande dammbildning eller liknande/ försvåra körningen av fordonet/ framkalla onödigt buller
A motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) 1500:-
B cykel/ moped klass II/ hästfordon 500:-
111 Underlåtenhet att ha lasten fastgjord/ övertäckt
A motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) 1500:-
B cykel/ moped klass II/ hästfordon 500:-
FORDONS LAST VID FÄRD PÅ VÄG
112 Underlåtenhet att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt
A motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) 1500:-
B cykel/ moped klass II/ hästfordon 500:-
113 Underlåtenhet att utmärka last på föreskrivet sätt
Anm: som skjutit utanför fordonet framtill/mer än 100 cm baktill
A under mörker/gryning/skymning/i övrigt när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter 1500:-
B annat fall 500:-
114A Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt 1500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02