Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSKATTELAGEN Oskattat fordon utan registreringsskylt... KÖRKORTSLAGEN Olovlig mopedkörning, minderårig fört moped... FÖRBUD MOT RADAR- OCH LASERINSTRUMENT Otillåtet innehav av radarvarnare eller laserstörare VISSA TRAFIKBROTT Olovlig körning, rattfylleri, avvikande från trafikolycksplats
Bötesmallarna är inaktuella. En uppdatering pågår och beräknas vara klar under december 2011.

ÅKLAGARBÖTER

De bötesförelägganden som åklagare utfärdar kallas för strafförelägganden. Åklagare får utfärda strafförelägganden för alla brott som omfattas av polisens bötessystem samt en del ytterligare brott. Denna sistnämnda kategori återfinns här - i den utsträckning brottstyperna kan anses höra till trafikområdet - och utgörs till största delen av brott som straffas med dagsböter.

Med dagsböter avses att brottets straffvärde, det vill säga hur allvarligt brottet anses vara, bestäms utifrån ett visst antal dagsböter, t.ex. 30 för lindrigare slag av vårdslöshet i trafik. Därutöver bestäms också ett "pris" per dagsbot utifrån bland annat personens inkomstsituation. Vill man i mycket grova drag beräkna den totala bötessumman för ett brott kan man ta bort de tre sista siffrorna i bruttoårsinkomsten och multiplicera med antalet dagsböter. Exempelvis olovlig körning begånget av en person som tjänar 210.000 kr per år: 50 dagsböter x 210 kr = 10.500 kr

I tabellerna som finns under länkarna ovan har de antal dagsböter som i normalfallet utfärdas för respektive brottstyp angivits. Om det efter siffran finns angivet "kr" betyder det att dagsböter inte får eller i normalfallet inte bör utfärdas utan att istället penningböter (det normala penningbotbeloppet för respektive brott är i tabellerna angivet framför "kr") ska användas som straff. Med penningböter avses ett bötesstraff som inte påverkas av personens inkomstförhållanden utan istället är fastställt i förväg för respektive typ av förseelse ("förseelse" är det ord som brukar användas för de brott som straffas med penningböter).

Välj kategori för att sedan klicka dig fram till den aktuella förseelsen. Det går också bra att använda sig av webbläsarens egen fritextsökning inom vald kategori.
Mac: kommando + F
PC: ctrl + F

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02